MK

ЦРКВИ

Постои легенда подржана од патеписи направени од Отомански патник од 15ти век - Eвила Cелебиа, дека постоеле 365 цркви во градските граници, по една за секој ден од годината.  Денес оваа бројка е значително помала. во текот на средновековните времиња Охрид бил нарекуван Словенскиот Еурусалим.

• Црква Света Софија
• Црква Свети Панетлејмон
• Цркава Свети Јован Канео
• Црква Свети Климент
• Црква Свети Ѓорѓија
• Црква Свети Заум
• Црква Свети Наум
• Црква Света Петка
• Црква Свети Стефан

• арехеолошки пронаоѓалишта од базилики од рано христијанскиот период, како базиликата Свети Еразмо(4ти век)
• музеј на Словенска писменост и култура (18ти век)
• фамилијарната куќа на робевци, музеј
• антички театар
• црква свети врачи, со фрески од 14ти век. Икона од 14ти век е насликана на обратната страна на Македонската банкнота од 1000денари, издадена во 1996 и 2003 година.Регион, исто така е и изворот на знаење и пан-словенска писменост.Реставрираниот манастир на плаошник е всушност еден од најстарите универзитети во западниот свет, кој датира од пред 10ти век.