MK

Семинари и конференции

Хотелот константно ги следи барањата дадени од конгресниот туризам и е комплетно просторно и технички опремен да ги пресретне потребите и да ги задоволи барањата и бизнис стандардите за успешна организација и реализација на вашите семинари, конгреси и конференции.

За таа цел, хотелот поседува конгресна сала конструирана во согласност со светските стандарди и со капацитет од 180 седишта и 3 помали сали со капацитет од 35 седишта.

Салите се звучно опремени (со жични и безжични микрофони) , тв и видео, двд и цд плеери, лцд проектор, флип-чарт, опрема за симултани преводи, компјутерска опрема, печатар и фотокопир.